توکن های امنیتی

توکن های امنیتی

توکن امنیتی دستگاه جانبی مورد استفاده برای دسترسی به یک منبع الکترونیکی محدود شده است. این توکن عبه…